Disszeminációs tevékenységek

 

   Az uniós projektek során kiemelkedő jelentőségű (egyben kötelező is) az eredményeknek bemutatása. Szükséges ez a tevékenység a rendszerek bevezetésének megkönnyítése, a működő rendszer hasznosulása érdekében, és fontos a szociális szakma és a lakosság tájékoztatása céljából is. Ennek megfelelően a fejlesztések végrehajtása során folyamatos kommunikációra volt szükség, melyet a projekt több formában biztosított. A Szociális ágazati portálon keresztül folyamatosan tett közzé híreket, információkat, valamint elektronikus hírleveleket jelentetett meg. Az online megjelenéseken túl szakmai kiadványokat adott ki, és több tucat szakmai rendezvényt szervezett és vezetett, hogy a projekt eredményeit és a velük járó változásokat be tudja mutatni.

Kiadványok 

   A Szociális Füzetek sorozat igyekezett átfogni mindazokat a területeket, amelyek a szociális ágazat komplex rendszerében önálló működésben jelennek meg, de a szakma széleskörű ismereteinek igényeit elégítik ki. A szociális szakmában dolgozók többsége sokszor megélte már, hogy nem elegendő a szűken vett napi gyakorlatban végzett tevékenységről ismereteket szerezni, mert hihetetlen mértékben változnak azoknak az igényei, szükségletei, akik segítségre szorulnak, továbbá változik a szakmával szembeni elvárás is.

   Mivel a szociális szakma szerteágazó munkaterületekből áll (szociális igazgatás, szociális hatóság, szociális szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerek, szociális képzés, iskolai, kórházi szociális munka, stb…), művelői is szerteágazó „tudás és információs éhséggel" rendelkeznek. Nem is lehetne másképp, hiszen a hozzájuk fordulók is rendkívül sokféle élethelyzetből jönnek, rendkívül sokféle problémával küzdenek. A Szociális Füzetek ezért sokféle témakörben, sokféle kínálatot nyújtanak a szakma művelői számára, mind elektronikusan olvasható és szakirodalmi hivatkozásokkal, előadások, szakdolgozatok, szakmai megbeszéléseken használható formában, mind nyomtatott változatban, igen színvonalas kiadványként.

  

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevevői – 2012

A Központi Szociális információs fejlesztések eredményei közül kerülnek részletes bemutatásra a kiadványban a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó hatósági adatok.

A TÁMOP 5.4.2.-08-as projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációja, ezen belül kiemelten az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, és a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében került sor az ágazati adminisztráció központi informatikai rendszerének kialakítására, a korábbi IT rendszerek korszerűsítésére, megújítására. A munka tartalmazta a működési engedély központi elektronikus adminisztrációs rendszerének, a központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer működtetésének, működési ellenőrzési rendszer elektronikus nyilvántartásának és az ágazati szolgáltató portál kialakításának programját.

A projekt megvalósulásával országosan kiépült egy átlátható, mindenki által hozzáférhető szociális információs rendszer, amely széleskörűen tájékoztatja mind az érintett lakosságot, mind pedig az ágazatban dolgozó hatóságokat, hivatalokat, szociális intézményeket, helyi és országos döntéshozókat, és még kutatási célokra is használható.

A kiadvány teljes anyaga


 

Központi szociális információs fejlesztések – Zárókiadvány TÁMOP 5.4.2.-08.

A kiadványban röviden bemutatásra kerül a TÁMOP 5.4.2-08 projekt főbb jellemzői és eredményei. Egy rövid gazdasági, társadalmi és szabályozási háttér bemutatását követően ismertetésre kerül a „Központi szociális információs fejlesztések" kiemelt projekt célja, a projekt történetisége, struktúrája és főbb jellemzői. Ezt követően a részletesen bemutatásra kerül a projekt néhány kiemelkedő fejlesztése és azok eredményei: Működési Engedélyezés központi elektronikus rendszerének fejlesztése, a Szociális Ágazati Portál, a Tevékenységadminisztrációs fejlesztés, valamint a fejlesztést támogató egyéb tevékenységek és a Disszeminációs tevékenységek.

A kiadvány teljes anyagaMinőség – Átláthatóság – Tervezhetőség                                                                      

A szociális szolgáltatások nyilvántartásának új informatikai rendszere

A kiadványban röviden bemutatásra kerül az Igénybevevői Nyilvántartás és az adatain keresztül a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások. A kiadvány helyzetképet ad a szolgáltatásokat igénybevevőiről, a szolgáltatókról. Külön fejezetek mutatják be a gyermekeknek, az aktív korúaknak és az időseknek nyújtott szolgáltatások adatait.

A kiadvány teljes anyaga

  

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana

 

   A kiadvány egy régen várt szolgáltatás módszertani segédlete, mely összefoglalja a helyettes szülői szolgáltatás alapelveit, a helyettes szülői ellátás specifikumait, a kiválasztásának szempontjait. A feladatmegosztást a helyettes szülői ellátásban, a helyettes szülői ellátás folyamatát, valamint a helyettes szülő szakmai támogatását és a hazagondozást.

A kiadvány teljes anyaga: 

A családi napközi működésének követelményei

   A rendszerváltást követő évtizedekben a gazdasági és társadalmi változások hatására a napközbeni gyermekellátás is jelentősen átalakul: a működő intézmények a korábbinál jóval differenciáltabban igyekeznek igazodni a családok igényeihez mind az általuk nyújtott alapellátás rugalmasabbá tételével, mind az azokhoz kapcsolódó új szolgáltatások bevezetésével. Az egyik ilyen új ellátási forma a családi napközi, amely közel két évtizedes múltra tekint vissza. Kialakulását a külföldi tapasztalatok tanulmányozása, hazai modellkísérlet és módszertani-szakmai anyagok kidolgozása előzte meg. A korábbi szakmai-módszertani javaslatokat frissítve, kiegészítve a jelenleg hatályos jogszabályokban megfogalmazottakhoz igazítva készült el a kiadvány.

A kiadvány teljes anyaga 

Minimumelvárások a házi gyermekfelügyeletben

 

  Magyarországon a szülők gyermekgondozási-nevelési feladatainak segítését, a napközbeni ellátások körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban? Gyvt.) írja elő. A gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekek napközben ellátása különböző formái hivatottak arra, hogy ezt a családi funkciót a szolgáltatások igénybevételével segítsék. A napközbeni ellátások egyik szolgáltatási formája a házi gyermekfelügyelet. A kiadvány az alábbi tartalommal készült el: a házi gyermekfelügyelettel kapcsolatos szakmai elvárások: Általános célok, előnyök, a szolgáltatás alapelvei, elvárt alapértékei, célcsoportja. A fenntartói feladatok. A házi gyermekfelügyeleti szolgáltatás fenntartásával és működtetésével kapcsolatos elvárások. Kik igényelhetik a szolgáltatást? A házi gyermekfelügyelő végzettsége. A szolgáltatás biztosításának lépései. A házi gyermekfelügyelet ellenőrzése. Tevékenység előkészítés/ az egyes feladatok tartalmi leírása. A szolgáltatás finanszírozása, a térítési díj fizetésének szabályai.

A kiadvány teljes anyagaBeszámoló jelentés a Hivatal 2011. évi szakmai munkájáról

 

 

   Az 5. számú Szociális Füzet folytatásaként megjelent a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2011. évi tevékenységét bemutató kiadvány, amely összegzi a szociális és a rehabilitációs hatósági feladatok központi felügyeletének legfontosabb mutatóit. A kiadvány az 5. számú Szociális Füzet tematikája alapján épül fel.

A kiadvány teljes anyaga

 


 

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai

 

A koragyermekkori ellátás legmeghatározóbb elem a bölcsőde. Több, mint 20.000 gyermek ellátását biztosítják napi szinten, ezért kiemelkedő fontosságú az általuk végzett szakmai munka minősége. A kiadvány ennek támogatását hivatott segíteni, többéves módszertani munka összegzéseként. Bemutatásra kerülnek a bölcsőde működtetésével kapcsolatos általános információk, a bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja: célja, alapelvei, feladatai.

   A bölcsődei élet megszervezésének elvei, dokumentációja. A fejlődés leggyakoribb jellemzői a bölcsődés kor végére, a sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, gondozása, fejlesztése. A felvétel rendje, a gyermek elhelyezési módja a bölcsődében. Személyi és tárgyi feltételek, dokumentáció. A bölcsőde nevelés-gondozás személyi –és tárgyi feltételei, a bölcsőde egészség-, baleset- és munkavédelemmel kapcsolatos szabályai, bölcsődei dokumentáció, jogszabályok.                                                                                                           

A kiadvány teljes anyaga

 


 

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője

 

A fogyatékos személyek ellátásának megújítása, és az új kutatási eredmények szerinti átalakítása mindig aktuális kérdése a szociális szolgáltatások igazgatásának. Az elmúlt évek egyeztetései alapján elkészült a fogyatékos személyek ellátásának stratégiája. A kiadvány a stratégiát, a létrehozásához vezető utat, a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokat, az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Testületet mutatja be. A stratégia célja az intézményi férőhely kiváltás megvalósítása és szakmai támogatása, az intézeti gondozásról a közösségi alapon végzett gondozásra történő átállás.

 

A kiadvány teljes anyaga

 


 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - Beszámoló jelentés a Hivatal 2010 évi szakmai munkájáról

 

 

   A kiadványban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2010. évi tevékenysége által kerülnek bemutatásra a szociális és rehabilitációs hatósági feladatok központi felügyeletének legfontosabb mutatói. Bemutatásra kerülnek a fontosabb fogalmak és adatok, morbiditási adatok, összesített vizsgálati adatok, az új vizsgálatok statisztikai kimutatásai, az esedékes felülvizsgálatok statisztikai kimutatásai. A kiadvány tartalmazza az éves vizsgálati statisztikához tartozó táblázatokat, kimutatásokat.

A kiadvány teljes anyaga

 


TÁMOP 5.4.2. - A szociális szakemberek mentálhigiénés lehetőségei és azokat segítő programok, szervezeti rendszerek

A segítő szakmában dolgozó szakemberek egyik legnagyobb kihívása, az elvárás „teljesítése" a folyamatos, magas, de legalábbis jó színvonalon végzett szakmai tevékenység iránt. Napjainkban állandó változások, kihívások közepette kell végezni ezt a felelősségteljes munkát. A jogi környezet, a finanszírozás állandó, gyors változása, a szolgáltató szervezet reagálásai, a kliensek élethelyzeteinek, ellátásokkal kapcsolatos elvárásainak változásai, mind olyan tényezők, amelyek kezelése megterhelő a szakemberek számára szervezetileg és egyéni szinten is.


2010. március 08.


Kapcsolódó dokumentumok:


TÁMOP 5.4.2. - Módszertani Kézikönyv az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás tervezéséhez

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztálya a Szociális Igazgatási Mintahelyek bevonásával elkészítette a „Módszertani Kézikönyvet az önkormányzatok számára a közfoglalkoztatás tervezéséhez". A kézikönyv módszertani útmutatóként segítséget nyújt a 2009. évi közfoglalkoztatási tapasztalatok összegzésére, értékelésére, valamint a 2010. évi feladatellátás megalapozásához és a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez szükséges, valamint rendelkezésre álló információk rendszerezéséhez. A kézikönyv mellékleteiben szerepelnek a 2010. évi közfoglalkoztatási terv előkészítéséhez és elkészítéséhez ajánlott táblázatok, sablonok...

 

Kapcsolódó dokumentumok:

A kiadvány teljes anyaga


TÁMOP 5.4.2. - A szociális szolgáltatások szabályos működésének alapjai - ellenőrzésre való felkészülés

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) Szociális Főosztályának szociális intézményi főreferensei , a "szociális ellenőrök", olyan kiadványt állítottak össze, amely 2008. január 1-től két és fél év hatósági és egyéb módszertani ellenőrzési tapasztalatait rögzíti. Tették mindezt azért, mert a szociális szolgáltatást végzők igénylik azt, hogy olyan szakmai anyagokat kapjanak, amelyek elolvasásával, az abban foglaltak helyi gyakorlatban való alkalmazásával jobbá tehetik munkájukat, szabályosan és szakszerűen láthatják el mindazokat a feladatokat, amelyekre legjobb szakmai felkészültséggel és elkötelezettséggel készülnek.

 

A kiadvány teljes anyagaTÁMOP 5.4.2. - Örökség a múltból, érték a jövőnek – Szociális munka régen és ma

A 3. számú Füzetünkben "Örökség a múltból, érték a jövőnek - szociális munka régen és ma" címmel, olvasmányos történetekkel, esetekkel kívánjuk megörökíteni, amit több évtizede a szakmában dolgozó kollégáink átéltek, tettek, összekpacsolva azzal, ami egyben át is örökíthető vagy örökérvényű a szakmában.


A kiadvány teljes anyaga